تماس با ما - موسسه خیریه عترت فاطمی

شماره های تماس:

واحدهای مؤسسهشماره تلفنشماره نمابر
تلفنخانه       75471000
امور حمایت از ایتام  75471106
امور پرداخت وجه ایتام75471102
گروه ضحی۲۲۹۸۹۷۷1و22989774
تحویل و ارسال هدایا و گزارش از ایتام75471107
مشارکتهای مردمی  75471400
روابط عمومی75471500
صندوق قرض الحسنه۲۲۹۸۹۷۸۱
اجرایی و دبیرخانه75471605
امور مالی75471601