صدای عترت - موسسه خیریه عترت فاطمی

چرا سادات

چرا سادات؟

زهرا سادات نیری مدیرعامل مؤسسه عترت فاطمی از چرایی هدف‌گذاری مؤسسه روی فرزندان سادات می‌گوید.
علل شکل گیری چنین تشکلی چیست؟

فرزندان سادات

فرزندان سادات

لعیا سادات نیری مدیر گروه ضحی از چگونگی تحت حمایت قرار گرفتن فرزندان سادات می‌گوید.
فرزندان چگونه شناسایی می‌شوند؟
نیاز و وضعیت فرزندان چگونه ارزیابی می‌شود؟

کرامت فرزندان

کرامت فرزندان

لعیا سادات نیری مدیر گروه ضحی از تجربه دو دهه فعالیت خود در مؤسسه می‌گوید.
دست‌آوردهای مؤسسه در این دو دهه چیست؟
چه چیزی انگیزه ادامه این مسیر را نگاه میدارد؟