دسته بندی نشده

نگرشی بر مفهوم توان افزایی در کارکرد سازمان های غیردولتی

نگرشی بر مفهوم توان افزایی در کارکرد سازمان های غیردولتی

امروزه نگرشی بر مفهوم توان افزایی در پیشبرد برنامه های توسعه اجتماعی است. 1. چارچوب مفهومی نگرشی بر مفهوم توان افزایی در چارچوب مفهومی امروزه نقش سازمان های غیردولتی در پیشبرد برنامه های توسعه اجتماعی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. سازمان های غیردولتی به دلیل ماهیت اجتماعی و ...